Fotografija: Foto: Arhiva MojPortal.hr
Galerija
Foto: Arhiva MojPortal.hr

Vodoprivreda Daruvar nudi na prodaju 31.947 dionica tvrtke Ribnjačarstvo Končanica d. d.

Dionice se prodaju isključivo kao paket za najvišu ponuđenu prodajnu cijenu, a u ovom krugu neće se prodavati ispod iznosa od 5.925.000,00 kunaUprava tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB: 87991068807, sukladno odluci Nadzornog odbora VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., objavljuje

                             O G L A S

ZA PRODAJU DIONICA TVRTKE RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d.

        PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

                        (TREĆI KRUG)

Predmet prodaje je 31.947 (slovima: trideset jednu tisuću devetsto četrdeset sedam) dionica trgovačkog društva RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d. u vlasništvu društva Vodoprivreda Daruvar d.d., oznake vrijednosnog papira RBCK-R-A, ukupne nominalne vrijednosti 25.557.600,00 kuna (slovima: dvadeset pet milijuna petsto pedeset sedam tisuća šesto kuna), registriranih kao nematerijalizirane dionice na računu izdavatelja koje se vode kao slobodna pozicija otplaćeno kod SKDD d.d.

Uvjeti prodaje:

Na oglas se putem pisanih ponuda kao ponuditelji mogu javiti strane i domaće pravne i fizičke osobe.

Dionice se prodaju isključivo kao paket od 31.947 (slovima: trideset jednu tisuću devetsto četrdeset sedam) dionica za najvišu ponuđenu prodajnu cijenu.

Procijenjena vrijednost ispod koje se predmetni paket od 31.947 (slovima: trideset jednu tisuću devetsto četrdeset sedam) dionica u ovom krugu prodaje neće prodavati iznosi 5.925.000,00 kuna (slovima: pet milijuna devetsto dvadeset pet tisuća kuna).

Svaki pojedini ponuditelj o obvezi je na žiro račun tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., broj:

HR66 2402006 1100082533, kod ERSTE d.d., uplatiti iznos od 250.000,00 kn (slovima: dvjesto pedeset tisuća kuna) na ime jamstva za ozbiljnost ponude.

Potencijalnim ponuditeljima omogućit će se dubinska analiza poslovnog stanja tvrtke RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d., kao i uvid u poslovnu dokumentaciju tvrtke RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d., u razdoblju od 18.08.2022. godine do zaključno 31.08.2022. godine, uz uvjet prethodnog sklapanja Ugovora o čuvanju poslovne tajne.

Končanički šaran nadaleko je poznat zbog svoje kvalitete/Foto: Ribnjačarstvo Končanica
Končanički šaran nadaleko je poznat zbog svoje kvalitete/Foto: Ribnjačarstvo Končanica

Pisana ponuda mora sadržavati podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, broj žiro ili tekućeg računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe za pravne osobe sa potpisom i pečatom, naznaku visine ponuđene cijene i način plaćanja, dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 250.000,00 kn (slovima: dvjesto pedeset tisuća kuna) na žiro račun tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., broj: HR66 2402006 1100082533 u Erste&Steiermärkische Bank d.d., poslovni plan s opisom tehnologije i predviđenim iznosom kapitalnih ulaganja u povećanje kapaciteta uzgoja ribe minimalno 100% u naredne tri godine u odnosu na 2021. godinu, plan socijalne politike uređenja tvrtke, kao i plan kratkoročnog i dugoročnog financijskog ulaganja radi nastavka poslovanja obavljanjem osnovne djelatnosti.

Ponude koje nisu pristigle u roku, nepotpune ponude, ponude koje sadrže cijene niže od minimalne prodajne cijene, ponude koje se ne odnose na cjelokupan paket dionica, ponude uz koje nije priložen dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 250.000,00 kn (slovima: dvjesto pedeset tisuća kuna), ponude koje ne sadrže poslovni plan, plan socijalne politike uređenja tvrtke i plan kratkoročnog i dugoročnog financijskog ulaganja, neće se razmatrati.

Foto: arhiv Ribnjačarstva Končanica
Foto: arhiv Ribnjačarstva Končanica

Ponude će biti bodovane po kriteriju ponuđene cijene i kvalitete Poslovnog plana na sljedeći način:

- ponudi s najvišom ponuđenom cijenom dodijelit će se 60 bodova, a ostalim ponudama dodijelit će se broj bodova proporcionalno umanjen za omjer ponuđene cijene i najviše ponuđene cijene,

- ponudi s najbolje ocijenjenim poslovnim planom na temelju visine predviđenih ulaganja u narednih pet godina u svrhu povećanja kapaciteta uzgoja ribe minimalno 100% u odnosu na rezultat ostvaren u 2021. godini, s preliminarnom studijom isplativosti koja potvrđuje održivost ponuđenog plana dodijelit će se 40 bodova, a svakoj niže rangiranoj ponudi dodijelit će se broj bodova proporcionalno umanjen za omjer visine predviđenih kapitalnih ulaganja u narednih pet godina u odnosu na najbolje ocijenjenu ponudu, pri čemu će ponudama s poslovnim planom kojim nije predviđeno povećanje kapaciteta uzgoja ribe minimalno 100% u odnosu na 2021. godinu, ili u kojima nije priložena studija isplativosti koja potvrđuje održivost ponuđenog poslovnog plana u narednih pet godina, biti dodijeljeno nula bodova po ovom kriteriju.

Najboljom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim zbrojem dodijeljenih bodova po oba prethodno navedena kriterija.

Vodoprivreda Daruvar/Foto: MojPortal.hr
Vodoprivreda Daruvar/Foto: MojPortal.hr

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. će obavijestiti odabranog ponuditelja o prihvaćanju njegove ponude u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude pisanom obavijesti (e-mailom ili poštom preporučeno).

Ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene, tvrtka VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. izvršit će povrat jamčevine u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina će se uračunati u ukupnu kupoprodajnu cijenu dionica.

Odabrani Kupac dužan je potpisati kupoprodajni ugovor na temelju prihvaćene ponude u sjedištu tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. na adresi Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka pisanog poziva (e-mailom ili poštom preporučeno) Uprave tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. s priloženim tekstom kupoprodajnog ugovora.

Ponuditelji su dužni samostalno podmiriti sve troškove pripreme i dostave ponude, kao i sve druge troškove sudjelovanja na ovom natječaju.

Prodavatelj zadržava pravo ne prihvati niti jednu ponudu, uz obvezu povrata uplaćenih jamstava.

Prodavatelj ne odgovara kupcu za eventualne pravne nedostatke nakon kupovine predmetnih dionica.

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u punom iznosu, uključujući iznos uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude, na žiro račun tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., broj:

HR66 2402006 1100082533 u Erste&Steiermärkische Bank d.d., u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana potpisa kupoprodajnog ugovora. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude i da je potpisani kupoprodajni ugovor ništetan. Ukoliko izabrani ponuditelj ne potpiše kupoprodajni ugovor u roku od 15 (slovima: petnaest) dana

od dana primitka pisanog poziva (e-mailom ili poštom preporučeno) Uprave tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. na potpis kupoprodajnog ugovora, ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, smatra se da je istekom bilo kojeg od navedenih rokova odustao od kupnje i prodaja će se ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ponuditelju koji je odustao od kupnje neće biti vraćeno uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

Sve informacije vezane za prodaju paketa predmetnih dionica mogu se dobiti u sjedištu tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., u uredu Uprave tvrtke.

Rok za dostavu ponuda je zaključno s danom 1. rujna 2022. godine, osobnom dostavom ili preporučeno poštom na adresu sjedišta tvrtke:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Uprava

Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar

s naznakom:

"Ponuda za oglas"