Fotografija: Foto: Compas.hr, Toplice Lipik
Galerija
Foto: Compas.hr, Toplice Lipik

Kako će povijesni lipički perivoj do proljeća 2023. vratiti sjaj koji ga je krasio do početka rata

Ukupna vrijednost obnove perivoja je 14,7 milijuna kuna, dok se kompletan završetak radova očekuje krajem ožujka 2023. godineNadaleko poznati lipički perivoj jedan je od najljepših povijesnih perivoja u ovom dijelu Hrvatske, a uređen je krajem 19. stoljeća u historicističkom i romantičarskom stilu. Nažalost, ratna stradanja nisu mimoišla ni lipički perivoj koji potom duže vremena nije bio održavan ni korišten kao u ranija mirnodopska vremena, piše Compas.hr.

U tijeku su radovi na obnovi i revitalizaciji povijesnog lječilišnog perivoja u vlasništvu Grada Lipika. Jedan dio bolničkog dijela perivoja već je obnovljen, a namjera je da se cjelokupni perivoj u što većoj mjeri obnovi prema povijesnom planu.

Povijesna fotografija gradskog perivoja u Lipiku koji se u stručnim krugovima smatra jednim od najljepših u sjevernoj Hrvatskoj / Foto: Grad Lipik
Povijesna fotografija gradskog perivoja u Lipiku koji se u stručnim krugovima smatra jednim od najljepših u sjevernoj Hrvatskoj / Foto: Grad Lipik

- Za obnovu perivoja važno je bilo istražiti mogućnost obnove šetnica. Polazište za grafički prikaz bio je izvorni plan perivoja s kraja 19. stoljeća, a kao referentna podloga izvedenog stanja uzeta je katastarska karta iz 1915. godine - rekla je za Compas.hr Veronika Prhal, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela u Gradu Lipiku.

Pripremni radovi koji su u tijeku obuhvaćaju demontažu postojećih asfaltiranih površina, betonskih površina i ostalih betonskih konstrukcija, kao i uklanjanje postojećih stupova za reflektore i javne rasvjete, Istovremeno se odvija sječa i uklanjanje osušenih, bolesnih, i estetski neuglednih stabala, koji su označeni za uklanjanje prema Dendrološkim planom izrađenom u ožujka 2018. godine. Prema tom istom planu definirane su stablašice na kojima je potrebno provesti radove estetskog skraćivanja  grana i oblikovanja krošanja.

Uređenje staza u perivoju

Radovi na uređenju staza / Foto: Compas.hr
Radovi na uređenju staza / Foto: Compas.hr

U planu je i raščišćavanje sloja grmlja i uklanjanje korovske vegetacije te uklanjanje invazivnih vrsta, ali i suhih i suvišnih jedinki nekih drugih autohtonih vrsta. Što se tiče samih staza u perivoju, gledano u povijesnom kontekstu, sve one su bile sačinjene od nekakvih rastresitih materijala, ali su s vremenom opločene ili asfaltirane. Većina staza će i u budućnosti ostati na svojim, već uvriježenim trasama, a izgradnja glavne staze, kao i većine planiranih sporednih staza namjerava se napraviti od tzv. stabilizirane rizle i parkovnog asfalta. Samo jedan manji dio staze, između teniskog i dječjeg igrališta, bit će opločen betonskim opločnicima.

Uređenje Jelkinog brijega

Radovi na uređenju Jelkinog brijega/Foto: Compas.hr
Radovi na uređenju Jelkinog brijega/Foto: Compas.hr

Planirana je sanacija i potpornog zida na Jelkinom brijegu, ali i obnova pristupne staze. Naime, postojeći drveni rukohvat uz stazu će biti uklonjen, kao i metalni rukohvat iznad ograde. Postojeća ograda planira se privremeno ukloniti kako bi se očistila i ponovno obojila, a na postojeći betonski plato planiraju se postaviti granitne kocke, kao i na novouređenu stazu. Ograda i krov sjenice bit će pobojani u bijelo.

Na mjestu nekad postojećeg paviljona, iza vaze, planirana je izvedba novog, izrađenog na bazi povijesnih fotografija.

Perivojna oprema u čitavom perivoju

U cijelom perivoju predviđeno je postavljanje perivojne opreme koja je odabrana i usuglašena s nadležnim Konzervatorskim odjelom. To podrazumijeva kante (za selektivno prikupljanje otpada, samo za miješani otpad i za pseći izmet), klupe (tipske, ali i prema povijesnom uzorku), opremu za dječje igralište, opremu za sportsko polivalentno igralište, autorske interpretacijske tekstove i njihov prijevod sadržaja na 4 jezika (osim hrvatskog na engleski, njemački i talijanski).

Balustrade

Balustrade će se sastojati od betonskih stupova, betonskih blokova i betonske krune za zaobljenim završetkom. One će biti kružnog oblika s četiri ulaza na koji će se postaviti vaze / Foto: Compas.hr
Balustrade će se sastojati od betonskih stupova, betonskih blokova i betonske krune za zaobljenim završetkom. One će biti kružnog oblika s četiri ulaza na koji će se postaviti vaze / Foto: Compas.hr

Postojeća se velika kamena vaza planira očistiti i smjestiti na novo postolje. Oko nje će biti postavljena balustrada. Postoji još jedna planirana balustrada, na križanju aleje lipa i staze prema Wandelbahnu. Na balustrade se namjeravaju postaviti i vaze po uzoru na postojeće. Sama balustrade će se sastojati od betonskih stupova, betonskih blokova i betonske krune za zaobljenim završetkom. One će biti kružnog oblika s četiri ulaza na koji će se postaviti vaze.

Radovi sa zelenilom

Aleja lipa/Foto: Compas.hr
Aleja lipa/Foto: Compas.hr

U cjelokupnoj zoni obuhvata planira se obnova povijesnih nasada. Tako se planira obnova aleje lipa, aleje hrasta lužnjaka te aleje jela. Također, planirana je nova aleja, na sjeverozapadnom dijelu perivoja, i to aleja tulipanovca. Planira se čišćenje i obnova postojećih aleja, a u cijelom parku sadit će se grmlje po uzoru na ono nekadašnje, povijesno. Na otvorenim će se površinama u parku obnavljati čak i travnjak, a predviđeno je i navodnjavanje novozasađenog biljnog materijala te većih otvorenih površina u perivoju.

Obnova bolničkog dijela lječilišnog perivoja

Foto: Compas.hr
Foto: Compas.hr

Projekt obnove bolničkog dijela lječilišnog perivoja je izradio eminentni krajobrazni arhitekt akademik dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, koji se projektiranjem, zaštitom i obnovom lipičkog perivoja bavio još osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je izgrađen hotel Lipik i zadnji put uređivan perivoj u okruženju tada novoizgrađenog hotela, te Kursalona i Wandelbana, saznajemo od Anite Tudović, voditeljice odsjeka za projekte, planove i javnu nabavu Toplica Lipik, piše Compas.hr.

Obnova bolničkog dijela lječilišnog perivoja obuhvaća površinu približne veličine od 2,6 hektara, odnosno područje sjeverno od aleje kestena prema glavnoj cesti, dakle dio koji okružuje bolničke objekte.

Obnova sadrži tri cjeline: šetnice, nasadi i perivojna oprema te sadržaji u perivoju. Rekonstrukcija puteva i šetnica obuhvaća uklanjanje dijela postojećih, rekonstrukciju postojećih i rekonstrukciju nestalih povijesnih šetnica, izvedbu sustava odvodnje oborinskih voda, izvedbu sustava za zalijevanje skupljanjem kišnice.

Obnoviti će se i ukrasiti parterni vrtovi ispred zgrada Dependance i Kurhotela sa svim povijesnim nestalim elementima topijarnih nasada, bordura, penjačica i cvjetnjaka. U pejsažnom dijelu perivoja uklonit će se svo oštećeno drveće i nepripadajuće  nasade, a zasadit će se novo drveće te živice i grmlje.

Obnova paviljona Izvor / Foto: Compas.hr
Obnova paviljona Izvor / Foto: Compas.hr

Oprema i sadržaji bolničkog dijela lječilišnog perivoja obuhvaćaju obnovu Paviljona izvor, arteškog bunara, fontane-vodoskoka, klupa, obavijesnih ploča, koševa za otpatke, posuda za cvijeće, držače za bicikle, ograde niša, ulazne portale i odrinu pergole.

Ukupna vrijednost obnove perivoja je 14,7 milijuna kuna, dok se kompletan završetak radova očekuje krajem ožujka 2023. godine.