Fotografija: Tvrtka Ribnjačarstvo Končanica ima tradiciju dugu 120 godina i najstarije je ribnjačarstvo u Hrvatskoj/Foto: Facebook
Tvrtka Ribnjačarstvo Končanica ima tradiciju dugu 120 godina i najstarije je ribnjačarstvo u Hrvatskoj/Foto: Facebook

Drugi krug prodaje dionica tvrtke Ribnjačarstvo Končanica d. d.

Predmet prodaje je 26.492 dionica trgovačkog društva RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d., oznake vrijednosnog papira RBCK-R-A, ukupne nominalne vrijednosti 21.193.600,00 kunaUprava tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB: 87991068807, sukladno odluci Nadzornog odbora VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., objavljuje

                                                        O G L A S

ZA PRODAJU DIONICA TVRTKE RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d.

                              PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

                                                   (DRUGI KRUG)

Predmet prodaje je 26.492 dionica trgovačkog društva RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d., oznake vrijednosnog papira RBCK-R-A, ukupne nominalne vrijednosti 21.193.600,00 kuna, registriranih kao nematerijalizirane dionice na računu izdavatelja koje se vode kao slobodna pozicija otplaćeno kod SKDD d.d.

Uvjeti prodaje: 

Na oglas se putem pisanih ponuda kao ponuditelji mogu javiti strane i domaće pravne i fizičke osobe.

Dionice se prodaju isključivo kao paket od 26.492 dionica, po početnoj prodajnoj cijeni u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 kn za cjelokupan paket od 26.492 dionica.

Minimalna cijena ispod koje se predmetni paket od 26.492 dionica u ovom krugu prodaje neće prodavati iznosi 14.000.000,00 kuna.

Svaki pojedini ponuditelj o obvezi je na žiro račun tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., broj:  HR66 2402006 1100082533, kod ERSTE d.d., uplatiti iznos od 750.000,00 kn na ime jamčevine.

Potencijalnim ponuditeljima omogućit će se dubinska analiza poslovnog stanja tvrtke RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d., kao i uvid u poslovnu dokumentaciju tvrtke RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d., u razdoblju od 25.01.2021. godine do zaključno sa 08.02.2021. godine, te uz uvjet sklapanja Ugovora o čuvanju poslovne tajne.

Pisana ponuda mora sadržavati podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, broj žiro ili tekućeg računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe za pravne osobe sa potpisom i pečatom, naznaku visine ponuđene cijene i način plaćanja, dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 750.000,00 kn, plan socijalne politike uređenja tvrtke, kao i plan kratkoročnog i dugoročnog financijskog ulaganja radi nastavka poslovanja obavljanjem osnovne djelatnosti. Ponude koje nisu pristigle u roku, nepotpune ponude, ponude koje sadrže cijene niže od minimalne prodajne cijene, ponude koje se ne odnose na cjelokupan paket dionica, ponude za koje nije uplaćena jamčevina u iznosu od 750.000,00 kn, ponude koje ne sadrže plan socijalne politike uređenja tvrtke, kao i plan financijskog ulaganja, neće se razmatrati.

Ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene, tvrtka VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. izvršit će povrat jamčevine u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina će se uračunati u ukupnu kupoprodajnu cijenu dionica. 

Prodavatelj zadržava pravo ne prihvati niti jednu ponudu.

Prodavatelj ne odgovara kupcu za eventualne pravne nedostatke predmetnih kupljenih dionica. 

Kupac je dužan položiti kupovnu cijenu na žiro račun tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., broj: HR66 2402006 1100082533, kod ERSTE d.d., u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana primitka pisane obavijesti (e-mailom ili poštom preporučeno) o prihvatu ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude. Ukoliko kupac ne položi kupovninu u navedenom roku ili ukoliko kupac po obavijesti da mu je prihvaćena ponuda odustane od kupnje, prodaja će se ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ponuditelju koji je odustao od kupnje u tom slučaju se neće izvršiti povrat uplaćene jamčevine. U slučaju da dva ili više ponuditelja istaknu najvišu istovjetnu ponudbenu cijenu za kupnju predmetnog paketa dionica, sa istima će se naknadno provesti javno nadmetanje u prostorijama tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. sa početnom prodajnom cijenom koja odgovara iznosu iz ponuda ponuditelja.

Sve informacije vezane za prodaju predmetnih dionica mogu se dobiti u sjedištu tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., kod uprave tvrtke.

Rok za dostavu pisanih ponuda je zaključno sa danom 15.02.2021. godine, osobnom dostavom ili preporučeno poštom na adresu sjedišta tvrtke:

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Uprava

Petra Preradovića 87, Daruvar

s naznakom

«Ponuda za oglas»