Fotografija: Prošli saziv u Bjelovaru je organizirao Kongres Savjeta mladih Hrvatske/ Foto: Grad Bjelovar
Prošli saziv u Bjelovaru je organizirao Kongres Savjeta mladih Hrvatske/ Foto: Grad Bjelovar

Bira se novi saziv bjelovarskog Savjeta mladih. Evo tko sve može predložiti članove

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Bjelovara koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina
Raspisan je Javni poziv za predlaganje kandidata budućih članova i njihovih zamjenika u Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara. Riječ je o savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća Grada Bjelovara koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Mandat od tri godine

Savjet mladih broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, te isto toliko zamjenika članova. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Bjelovara koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina, a biraju se na mandat u trajanju tri godine.

Kandidate predlažu udruge i druge organizacije

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine od najmanje 40 mladih, i to u roku od 15 dana od objave natječaja. 

Po završetku natječaja, Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Tajno glasovanje

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s tog popisa tajnim glasovanjem bira buduće članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, s naznakom "Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara", najkasnije do 1. listopada 2021. godine. Više detalja oko natječaja možete pronaći ovdje.